Statut

S T A T U T


ŁÓDZKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA

ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1

Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa, zwany dalej Klubem, jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Klub jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne działające w lotnictwie i we wszystkich dziedzinach z nim związanych, aktualnie lub w przeszłości, które łączy sentyment, umiłowanie lotnictwa, więź towarzyska, a także chęć działania dla dobra i na rzecz polskiego lotnictwa.

§ 3

Siedzibą Klubu jest Łódź.

1. Terenem działalności Klubu jest miasto Łódź i województwo łódzkie.
2. Klub współdziała z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w ramach statutowych uprawnień.

§ 4

1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia spraw klubowych, Klub może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.
3. W ramach Klubu mogą działać wyspecjalizowane Sekcje i Zespoły.
4. Wszystkich członków obowiązuje Walne Zebranie.

§5

1. Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
2. Klub zawiązany jest na czas nieokreślony.


§ 6

Klub ma prawo wydawania legitymacji oraz używania pieczęci, sztandaru, odznak i emblematów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania Klubu

§ 7

Celem Klubu jest:

1. Działanie na rzecz rozwoju lotnictwa.
2. Integrowanie społeczności lotniczej.
3. Utrzymanie więzi koleżeńskiej pomiędzy członkami Klubu w kraju i zagranicą.
4. Kultywowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji polskiego lotnictwa oraz opieka nad obiektami i miejscami ważnymi dla historii lotnictwa.
5. Aktywizowanie członków Klubu poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społeczności lotniczej.
6. Prowadzenie innych form działalności wspierającej rozwój lotnictwa w każdej jego formie.
7. Upowszechnianie lotniczej historii Łodzi i regionu łódzkiego.
8. Wspieranie członków Klubu znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – w miarę swoich możliwości.

§ 8

Cele i zadania Klub realizuje poprzez:

1. Organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw i innych zajęć.
2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi, ze szkołami wyższymi, a także z osobami o uznanym autorytecie.
3. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
4. Organizowanie i uczestniczenie w organizowaniu imprez ukierunkowanych na realizację celów działalności Klubu.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
6. Gromadzenie, opracowywanie oraz współdziałanie przy opracowywaniu materiałów historycznych i bieżących wydarzeń związanych z lotnictwem.
7. Prowadzenie Izby Pamięci Lotniczej.
8. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowania patriotycznego poprzez propagowanie problematyki lotniczej wśród młodzieży.
9. Organizowanie spotkań koleżeńskich, wycieczek tematycznych i innych imprez okolicznościowych.
10. Samopomoc koleżeńską członków.
11. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Klubu.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej, dla pozyskania środków na działalność statutową Klubu.

§ 9

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, dla pozyskania środków na działalność statutową Klubu, której zakres i rodzaj określa uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w trybie § 26 ust.1.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkiem Klubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który zadeklaruje udział w pracach Klubu, będzie przestrzegać postanowień Statutu Klubu, oraz opłaci comiesięczną składkę w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

• członków zwyczajnych,
• członków honorowych,
• członków wspierających.

§ 12

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którego rekomendację przedłoży minimum jeden członek zwyczajny Klubu.
4. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji wg wzoru ustalonego przez Zarząd Klubu.
5. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd w porozumieniu z członkami Klubu.
6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zarząd, kandydat ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków.
7. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona dla lotnictwa polskiego lub Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Przyznanie godności członka honorowego powinno być poprzedzone konsultacjami z możliwie największą ilością członków Klubu.

§ 14

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które akceptują cele Klubu, są zainteresowane rozwojem jego działalności i zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu po złożeniu przez nich deklaracji.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Biernego i czynnego wyboru do władz Klubu.
2. Brania udziału w naradach i wszelkich imprezach Klubu oraz uczestnictwa we wszystkich jego pracach i działaniach.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu.
4. Korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Klubu, posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej Klubu.
5. Zapoznawania:

• ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
• projektem rocznego budżetu Klubu,
• protokółem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Brać czynny udział w realizacji zadań Klubu.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu.
3. Popularyzować działalność klubu i zabiegać o pozyskiwanie nowych członków.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Wykonywać zadania powierzone przez władze Klubu.
6. Przestrzegać zasad współżycia w społeczności klubowej oraz wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.
7. Zawiadamiać o zmianie danych osobowych zawartych w złożonej deklaracji.
8. Powiadomienia Klubu o rezygnacji z członkostwa.

§ 17

Członek honorowy:

1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
2. Obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu.
3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
4. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 18

Członek wspierający:

1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
2. Obowiązany jest do regularnego wnoszenia zadeklarowanego świadczenia na rzecz Klubu.
3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
4. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 19

Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji celów Klubu mogą być wyróżnieni:

1. Dyplomem uznania.
2. Odznakami honorowymi.
3. Zwolnieniem z opłacania składek.

§ 20

1. Członkowie Klubu, którzy działają niezgodnie z celami i zadaniami Klubu lub na szkodę Klubu podlegają karom organizacyjnym:

• upomnienia,
• nagany,
• zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat,
• wykluczenia z Klubu.

O nałożeniu kary organizacyjnej decyduje Zarząd Klubu.

2. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego w sprawie wymierzonej kary organizacyjnej przysługuje ukaranemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o karze, a rozpatrzenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek odwołującego się od kary.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o nałożeniu kary organizacyjnej jest decyzją ostateczną, od której nie ma odwołania.

§ 21

1. Członkostwo członka zwyczajnego Klubu ustaje wskutek:

• dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
• wykluczenia z Klubu dokonuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków,
• skreślenia z listy członków wskutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 24 miesiące; uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu, który zobowiązany jest do poinformowania zainteresowanego o podjęciu uchwały w terminie 30 dni,
• śmierci członka.

2. Osobom skreślonym z listy członków Klubu na podstawie § 21 ust.3 przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków Klubu. Postanowienie Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 22

Członkostwo członka wspierającego Klub ustaje:

1. W następstwie utraty osobowości prawnej.
2. W wyniku uchwały Zarządu o wykluczeniu w przypadku nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych.

§23

Członkostwo członka honorowego ustaje:

1. Z powodu śmierci członka.
2. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych.
3. Pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu.

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Klubu

§ 24

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.


§ 25

1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, może być jednak przedłużona do czasu zwołania Walnego Zebrania Klubu odłożonego ze względów technicznych, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy.
2. Wybory do władz Klubu przeprowadzane są zgodnie z regulaminem wyborów ustalonym przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i bez ograniczeń kandydatów. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Jeśli przy zwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu przewidziany zostanie, oprócz pierwszego, także drugi termin, wówczas uchwały Walnego Zebrania Klubu w tym terminie będą prawomocne bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu członków biorą udział:

• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
• z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1. Ustalanie generalnych kierunków działalności Klubu,
2. Uchwalanie zmian Statutu,
3. Uchwalanie Regulaminów władz Klubu,
4. Wybór władz Klubu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu oraz wytyczanie i zmienianie ogólnej linii działania Klubu na okres kadencji,
6. Określenie ogólnych kierunków działalności gospodarczej Klubu,
7. Nadawanie godności członka honorowego,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym decyzji o wykluczeniu z Klubu. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.

§ 29

1. Walne Zebrania Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Zebranie zwołuje Zarząd Klubu,
2. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może zostać zwołane:

• na podstawie Uchwały Zarządu Klubu,
• na pisemny wniosek 1 liczby członków rzeczywistych Klubu,
• na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Powód, termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania muszą być podane do wiadomości członków Klubu przez powiadomienie ustne –telefoniczne, e-mailowe i ogłoszenie na stronie internetowej 14 dni przed terminem zebrania. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia złożenia wniosku wymienionego w § 29 ust.3.

§ 30

W okresie między Zebraniami Walnymi Członków Klubu organem wykonawczym i władzą Klubu jest jego Zarząd.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

1. Realizacja celów statutowych Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
4. Uchwalanie planów działalności i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych.
5. Składanie sprawozdań i planów Walnemu Zebraniu.
6. Powoływanie sekcji i zespołów oraz ustalanie zakresów ich działania,
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
8. Ustalanie wzorów odznak, dyplomów, legitymacji i pieczęci dla Klubu i jego członków.
9. Przyjmowanie przyznanych Klubowi dyplomów i odznak honorowych.
10. Występowanie do właściwych władz w sprawie nadania członkom Klubu odznaczeń państwowych i resortowych oraz występowania do odpowiednich władz z wnioskami o awanse.
11. Występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego Klubu.
12. Wnioskowanie o nałożeniu kary organizacyjnej na członka Klubu, który nie przestrzega obowiązującego statutu do Walnego Zebrania Członków.
13. Wnioskowanie o zmianę wysokości składek członkowskich i warunków zwolnień z nich.

§ 32

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym:

• Prezes Zarządu,
• Wiceprezes Zarządu,
• Sekretarz Zarządu,
• Skarbnik Zarządu,
• Członek Zarządu.

2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. Do jej kompetencji należy:

• dokonywanie kontroli działalności finansowej Klubu,
• dokonywanie oceny merytorycznej zgodności działalności Klubu ze Statutem,
• wnioskowanie na Walne Zebranie Członków Klubu absolutorium dla Zarządu,
• wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 34

Jeśli w czasie trwania kadencji władz Klubu nastąpi zmniejszenie się składu wybranych władz, mają one prawo dokooptowania nowych członków na zwolnione miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Klubu

§ 35

Majątek Klubu składa się:

1. Ze składek członkowskich.
2. Z subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i spadków.
3. Z majątku ruchomego i nieruchomego.
4. Innych dochodów niestałych.
5. Dochodów z własnej działalności.
6. Ofiarności publicznej.

§36

1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Zarządu działających łącznie.
2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków.


§37

1. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 38

Zmiana Statutu lub likwidacja Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów przy obecności 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 39

1. Likwidacja Klubu następuje w oparciu o przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Likwidatorami Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa są członkowie Zarządu pod przewodnictwem Prezesa.

§ 40

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.